1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Addon XenDebug (XenForo Debug Tools) cung cấp cho các nhà phát triển các chức năng debug bổ sung.

  Addon này thêm các chức năng ghi nhật ký (logging) cho các Code events, SQL Queries, Exceptions, HTTP requests, Debug messagescustom logging calls.
  Screen shot 2012-02-28 at 1.12.28 PM.  Cài đặt và cấu hình

  Cách cài đặt tương tự các addon khác. Ngoài ra cần bật chế độ debug trong file library/config.php với dòng $config['debug'] = true;

  Thiết lập sử dụng SQL Query Logging (ghi nhậ ký truy vấn SQL)
  Thêm nội dung sau vào file library/config.php
  PHP:
  1. if (file_exists(dirname(__FILE__) . '/XenDebug/Db/Mysqli.php'))
  2. {
  3.    $config['db']['adapterNamespace'] = 'XenDebug';
  4.    $config['db']['adapter'] = 'Db_Mysqli';
  5. }
  Thay Mysqli ở đoạn code trên phù hợp adapter bạn muốn sử dụng, gồm:
  • Mysqli
  • Db2
  • Oracle
  • Sqlserv
  Các thiết lập trong AdminCP
  Các tùy chọn thiết lập nằm trong Options > XenDebug

  Sử dụng Log level = 3 để ghi nhật ký các thông báo. Log level = 1 cho việc ghi nhật ký lỗi exception

  Log level chủ yếu dành cho các thông báo custom log.  Cách sử dụng

  Để ghi (log) lại các thông điệp của riêng bạn, sử dụng phương thức gọi PHP như sau:
  PHP:
  1. XenDebug_Log::getInstance()->log(MESSAGE, TYPE, LEVEL);
  Trong đó:
  • MESSAGE - Thông điệp bạn muốn log (nếu không phải là string, nó sẽ trả về kiểu JSON).
  • TYPE - Kiểu thông điệp bạn muốn log, bạn có thể sử dụng 1 trong các kiểu định nghĩa sẵn bên dưới hoặc kiểu của riêng bạn.
  • LEVEL - cấp độ log level của thông điệp.
  Các kiểu thông điệp gồm:
  • XenDebug_Log::TYPE_DEBUG
  • XenDebug_Log::TYPE_WARNING
  • XenDebug_Log::TYPE_ERROR
  • XenDebug_Log::TYPE_EXCEPTION
  • XenDebug_Log::TYPE_INFO

  Xen logging trên Console của trình duyệt
  Screen shot 2012-02-28 at 1.12.07 PM.

  Kiểm tra file log trên Server
  Screen shot 2012-02-28 at 1.15.09 PM.
  Tải về addon ở file đính kèm bên dưới
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 23/4/19
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...