1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  30/9/14
  #1
  2014-10-01_234329.
  Hiện tại Filter mặc định của nop hiện dạng danh sách <li>, nếu có nhiều phân mục sẽ rất dài và chiếm chỗ, để đơn giản mình sẽ tùy biến filter sang dạng dropdown (menu đổ xuống)

  2014-09-30_120354.
  Áp dụng cho cả phiên bản source và no source, bài viết thực hiện trên nop 3.4 nhé
  Chỉnh sửa file Views\Catalog\_FilterSpecsBox.cshtml
  Tìm đoạn
  PHP:
  1.  
  2. <ul class="group">
  3. <li class="title">
  4. <strong>@groupList[0].SpecificationAttributeName</strong>
  5. </li>
  6. @foreach (var spec in groupList)
  7. <li class="item">
  8. <a href="@spec.FilterUrl">@spec.SpecificationAttributeOptionName</a>
  9. </li>
  10. </ul>
  11. }
  12.  
  Thay bằng:
  PHP:
  1.                
  2. <div class="group">
  3. <span class="title">
  4. <strong>@groupList[0].SpecificationAttributeName</strong>
  5. </span>
  6. <select class="item" onchange="setLocation(this.value);">
  7. <option value="0">@T("common.all")</option>
  8. @foreach(var spec in groupList)
  9. {
  10. <option value="@spec.FilterUrl">@spec.SpecificationAttributeOptionName</option>
  11. }
  12. </select>
  13. </div>
  14.  
  Tương tự với file Views\Catalog\_FilterPriceBox.cshtml
  Tìm đoạn
  PHP:
  1. <ul class="price-range-selector">
  2. @foreach (var item in Model.Items)
  3. {
  4. <li><a href="@item.FilterUrl">@FormatPriceRangeText(item)</a> </li>
  5. }
  6. </ul>
  Thay bằng
  PHP:
  1.  
  2. <div class="price-range-selector">
  3. <select class="item" onchange ="setLocation(this.value);">
  4. <option value="0">@T("common.all")</option>
  5. @foreach (var item in Model.Items)
  6. {
  7. <option value="@item.FilterUrl">@FormatPriceRangeText(item)</option>
  8. }
  9. </select>
  10. </div>
  11.  
  Kết quả:
  2014-09-30_151519.
  Có thể chỉnh lại css cho đẹp hơn nhé
  Chúc các bạn thực hành tốt :D
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...