1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  17/9/14
  #1
  Vào admin > configuration > settings > all settings
  Tìm và thay đổi 'catalogsettings.defaultviewmode' ("grid" hoặc"list").
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...