1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  10/8/17
  #1

  Yêu cầu:

  • Apache
  • Mod SSL (sudo a2enmod ssl)
  Thiết lập Apache sử dụng SSL
  Thiết lập SSL dựa trên file virtual host của website, dựa trên file mặc định default-ssl.conf

  - Upload file certificate lên server vào một thư mục bất kỳ, ví dụ folder /etc/ssl
  - Mở file cấu hình domain của bạn, ví dụ nopviet.conf
   
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...