1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  20/12/16
  #1
  Yêu cầu là sử dụng IIS 7.5 trở lên, có sẵn FTP 7.5 trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  Tài liệu này hướng dẫn bạn cách cấu hình xác thực FTP cho tài khoản trong IIS 7 Manager theo hai cách: sử dụng giao diện người dùng FTP mới và chỉnh sửa trực tiếp các tập tin cấu hình IIS 7.

  Lưu ý: Hướng dẫn này có chứa một loạt các bước mà bạn phải đăng nhập vào trang FTP bằng cách sử dụng một tài khoản IIS Manager. Các bước này chỉ nên được theo dõi trên máy chủ riêng của mình bằng cách sử dụng địa chỉ loopback hoặc qua SSL từ một máy chủ từ xa. Nếu bạn thích sử dụng một tài khoản người dùng riêng biệt thay vì một tài khoản IIS 7 Manager, tạo ra các thư mục phù hợp và thiết lập các quyền cho tài khoản của đó khi cần thiết.

  Các yêu cầu:
  ----------------------
  1. Đã cài đặt IIS7 và Internet Information Services Manager trên Windows Server 2008 hoặc Windows Server 2008 R2
  2. Đã cài đặt FTP service
  - Nếu sử dụng Windows Server 2008 R2, FTP service đã được cài đặt như 1 phần của IIS role trong Server Manager
  - Nếu sử dụng Windows Server 2008, cần phải download và cài đặt FTP service

  Tài khoản "Network Service" được sử dụng bởi quá trình COM để xử lý xác thực mở rộng; do đó, bạn phải cấp quyền truy cập tài khoản cụ thể thư mục nhất định để cho phép hình thức xác thực này. Cấp tài khoản "Network Service" quyền "đọc" vào thư mục "config" trong IIS:
  - Mở CMD
  - Nhập các dòng lệnh sau
  Mã (Text):
  1. ICACLS "%SystemDrive%\Windows\System32\inetsrv\config" /Grant "Network Service":R /T
  2. ICACLS "%SystemDrive%\Windows\System32\inetsrv\config\administration.config" /Grant "Network Service":R
  3. ICACLS "%SystemDrive%\Windows\System32\inetsrv\config\redirection.config" /Grant "Network Service":R
  Tạo folder gốc cho xuất bản FTP
  1. Tạo folder "%SystemDrive%\inetpub\ftproot"
  2. Thiết lập quyền cho phép truy cập vào quá trình COM để xử lý xác thực mở rộng:
  Mở CMD, nhập dòng lệnh sau:
  Mã (Text):
  1. ICACLS "%SystemDrive%\inetpub\ftproot" /Grant "Network Service":M /T
  Lưu ý: Các thiết lập được liệt kê trong hướng dẫn này chỉ định "%SystemDrive%\inetpub\ftproot" là đường dẫn đến trang FTP của bạn. Bạn không cần phải sử dụng đường dẫn này; Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi vị trí cho trang web của bạn, bạn sẽ phải thay đổi đường dẫn trang web liên quan được sử dụng trong suốt hướng dẫn này.

  Thiết lập IIS 7 Management Service
  -----------------------------------------------------------
  IIS 7 cung cấp một dịch vụ quản lý tùy chọn cho phép quản trị từ xa sử dụng các tài khoản không sử dụng tài khoản Windows. Các bước trong phần này hướng dẫn bạn qua các bước để cài đặt và cấu hình dịch vụ này.

  Lưu ý: IIS 7 Management Service phải được cài đặt để sử dụng IIS 7 Manager Authentication với FTP, nhưng các dịch vụ không cần phải khởi động.

  BƯỚC 1: Cài đặt IIS 7 Management Service
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file3.

  BƯỚC 2: Thiết lập IIS 7 Management Service và thêm một người quản lý IIS
  Mở Management Service như hình dưới
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file6.

  Chọn Windows credentials or IIS Manager credentials và nhấn Apply
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file7.

  Tiếp tục mở IIS Manager Users như hình
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file8.

  Nhấn Add User, thêm User Name "ftpmanager" và Password "P@ssw0rd"
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file10.

  Tóm lược
  Để tóm tắt lại các mục mà bạn đã hoàn thành trong phần này:
  - Bạn đã cài đặt IIS 7 management Service.
  - Bạn cấu hình IIS 7 management Service để sử dụng cả với Windows và IIS 7 Credentials Manager.
  - Bạn tạo một quản lý IIS mà bạn sẽ sử dụng sau này.

  Tạo một trang FTP mới và thiết lập tài quản quản lý IIS 7
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Phần này của tài liệu hướng dẫn cho bạn qua các bước cần thiết để tạo ra một trang web FTP mới từ đầu và sau đó cấu hình các trang web để sử dụng tài khoản quản lý IIS 7 mà bạn đã tạo trong phần trước.

  BƯỚC 1: Tạo một trang FTP
  Trong bước đầu tiên này, bạn tạo một trang FTP mới mà chỉ có thể được mở bằng các tài khoản quản trị cục bộ.

  1. Add FTP Site nhứ hình bên dưới
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-adding ftp to a web site - figure 1.

  2. Nhập tên và đường dẫn tới folder "%SystemDrive%\inetpub\ftproot" mà bạn đã tạo ở mục trước
  Lưu ý: Nếu bạn chọn để gõ vào đường dẫn đến thư mục nội dung của bạn, bạn có thể sử dụng các biến môi trường trong đường dẫn của bạn. Ví dụ như: "%SystemDrive%\inetpub\ftproot"
  with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-adding%20ftp%20to%20a%20web%20site%20-%20figure%202.

  3. Nhấn Next, ở trang tiếp theo:
  - Chọn IP hoặc để lựa chọn mặc định "All Unassigned". Bởi vì bạn sẽ sử dụng một tài khoản quản lý IIS 7 sau bước này, hãy chắc chắn rằng bạn hạn chế truy cập vào máy chủ - nhập địa chỉ IP loopback cục bộ cho máy tính của bạn bằng cách gõ "127.0.0.1" trong IP Address.
  - Nhập cổng TCP/IP cho FTP, Ở hướng dẫn này, nhập cổng mặc định là 21
  - Ở bài này, bạn không sử dụng host name nên để trống Virtual Host
  - SSL Certificate thiết lập "Not Selected" và chọn No SSL
  - Nhấn Next
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-2.

  4. Ở bước tiếp theo
  - Chọn Basic ở cài đặt Authentication
  - Ở cài đặt Authorization, chọn "Specified users" administrator và đặt Permissions Read và Write
  - Nhấn Finish
  th-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-using%20ftp%20virtual%20host%20names%20-%20figure%204.

  BƯỚC 2: Thiết lập trang FTP sử dụng với IIS 7 Manager Authentication
  Phần này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết để kích hoạt IIS 7 Manager Authentication cho trang FTP mà bạn vừa tạo ra. Sử dụng các bước sau đây:

  1. Vào FTP Authentication như hình dưới
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file15.

  2. Chọn Custom Providers
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file16.

  3. Chọn IIS Manager Authentication (IisManagerAuth) như hình, sau đó nhấn OK
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file17.

  4. Tại trang FTP Authentication, cả hai Basic AuthenticationIIS Manager Authentication được bật. Nếu muốn, tắt Basic Authentication đi để không sử dụng xác thực windows để truy cập FTP

  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file18.

  5. Bây giờ bạn phải cho phép truy cập cho các tài khoản quản lý IIS 7. Nhấp vào trang FTP của bạn. Double-click vào IIS Manager Permissions để mở tính năng này.
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file19.

  6. Nhấn Allow User như hình
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file20.

  7. Chọn "ftpmanager" trong IIS Manager như hình
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file23.

  8. Bạn phải thêm rule cho phép các tài khoản quản lý IIS 7 có thể đăng nhập. Nhấp vào trang FTP của bạn. Double-click vào FTP Authorization Rules để mở trang các quy tắc ủy quyền FTP.
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file24.

  9. Nhấn Add Allow Rule ở trang FTP Authorization Rule
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file25.

  10. Ở hộp thoại Add Allow Authorization Rule
  - Chọn Specified users là "ftpmanager"
  - Chọn Read Write trong Permissions
  - Nhấn OK
  configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7-321-file26.

  TÓM TẮT
  Tóm tắt lại các mục mà bạn đã hoàn thành trong phần này:

  1. Tạo một trang FTP với tên "My New FTP Site":
  - Đã chỉ định nội dung gốc tại "%SystemDrive%\inetpub\ftproot".
  - Bạn bị ràng buộc trang FTP đến địa chỉ loopback cục bộ cho máy tính của bạn trên cổng 21, chọn không sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) cho các trang FTP.
  - Bạn chọn cấu hình Basic Authentication cho trang FTP, và tạo ra một quy tắc xác thực cho phép tài khoản quản trị quyền "Read" và "Write" cho trang FTP.

  2. Bạn đã thiết lập trang FTP để sử dụng với IIS 7 Manager account:
  - Đã bật IIS 7 Manager Authentication
  - Đã cấp quyền truy cập tới trang cho IIS 7 manager account
  - Đã tạo ra một quy tắc xác thực cho phép tài khoản quản lý IIS 7 quyền "Read" và "Write" cho trang FTP.

  Thông tin thêm
  ------------------------
  Sau khi hoàn thành tất cả các bước trong Cấu hình IIS 7 Management Service và tạo một trang FTP mới và cấu hình tài khoản IIS Manager của hướng dẫn này, bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản "ftpmanager" mà bạn đã tạo. Để sử dụng dòng lệnh ftp.exe khách hàng trên IIS Server của bạn:
  - Mở CMD, nhập dòng lệnh FTP localhost
  - Nhập user name và password khi được nhắc
  Mã (Text):
  1. USER ftpmanager
  2. PASS ********
  - Các dịch vụ FTP nên đăng nhập vào trang FTP bằng cách sử dụng tài khoản IIS 7 Manager.

  Chúc các bạn thành công!

  IIS
   
  Sửa lần cuối: 14/9/17
  • ngày tạo

   An Nguyen 20/12/16
  • trả lời cuối

   An Nguyen 29/10/18
  • 10,025

   lượt xem

  • 8

   trả lời

  • 0

   lượt thích

 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  20/12/16
  #2
  Sử dụng Virtual Host.

  User name đăng nhập sẽ có dạng <host name>|<user name>

  Ví dụ: Host name là nopviet.com với IIS Manager account là admin
  thì ftp sẽ là:
  ftp://nopviet.com/
  user name
  : nopviet.com|admin

  Lưu ý: Đối với trường hợp k đặt host name cho FTP Site thì user sẽ không bao gồm tiền tố như trên
   
 3. Cho hỏi cách thiết lập để truy cập trang web có www và không có www. xin các pro chỉ giáo
  Xin cảm ơn nhiều
   
 4. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  26/10/17
  #4
  trong IIS hay sao bạn
   
 5. Đúng rồi thưa add, có phải ở trong phần bidding không nhỉ. trong dns mình đã add host www, @ rồi. nhưng không biết có cấu hình bên iis nữa không.
  Cảm ơn.
   
 6. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  30/10/17
  #6
  đúng rồi add thêm phần bulding nữa, kiểu như vậy nè
  iis%2Bsite%2Bbinding.
   
  1
  Nguyen Ba Thanh thích bài này.
  Nguyen Ba Thanh thích bài này
 7. Cam on nhieu nhe. lam duoc roi.
   
 8. TrhSon

  TrhSon Gà con

  24/6/18
  #8
  Sao em không ấn được password khi vài cmd em ấn ftp localhost đến bước nhập user xong em nhập password thì không được ạ
   
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
 9. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  29/10/18
  #9
  chắc thiếu 1 bước nào đó rồi
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...