1. Tối qua bận, giờ mới up được:

  B1: Zô SQL > CSDL của web > dpo.Picture > Chọn Design > Thêm trường FullUrl - nvarchar(Max) - Allow Nulls

  B2: Zô Nop.Core > Domain > Media > Picture.cs :
  - Bên trong:
  public partial class Picture : BaseEntity
  {
  .............
  }
  + Thêm dòng này:
  public string FullUrl { get; set; }

  B3: Zô Nop.Sevices > Media > IPictureService :
  - Bên trong:
  public partial interface IPictureService
  {
  .............
  }
  + Thêm dòng này:
  Picture InsertPicture1(string mimeType, string fullUrl);

  B4: Zô Nop.Sevices > Media > PictureService :
  - Bên trong:
  #region Getting picture local path/URL methods
  ..........
  + Thêm hàm này:
  public virtual Picture InsertPicture1(string mimeType, string fullUrl)
  {
  mimeType = CommonHelper.EnsureNotNull(mimeType);
  mimeType = CommonHelper.EnsureMaximumLength(mimeType, 20);
  var picture = new Picture()
  {
  PictureBinary = this.StoreInDb ? new byte[0] : new byte[0],
  MimeType = mimeType,
  SeoFilename = CommonHelper.EnsureMaximumLength(fullUrl, 100),
  IsNew = true,
  FullUrl = fullUrl
  };
  _pictureRepository.Insert(picture);
  _eventPublisher.EntityInserted(picture);
  return picture;
  }
  + Vẫn ở trong này tìm hàm:
  public virtual string GetPictureUrl(..........)
  {
  .............
  }
  + Thay thế bằng:
  public virtual string GetPictureUrl(Picture picture,
  int targetSize = 0,
  bool showDefaultPicture = true,
  string storeLocation = null,
  PictureType defaultPictureType = PictureType.Entity)
  {
  string url = string.Empty;
  byte[] pictureBinary = null;
  if (picture != null)
  pictureBinary = LoadPictureBinary(picture);
  if (picture == null)
  {
  if (showDefaultPicture)
  {
  url = GetDefaultPictureUrl(targetSize, defaultPictureType, storeLocation);
  }
  return url;
  }
  string lastPart = GetFileExtensionFromMimeType(picture.MimeType);
  string thumbFileName;
  if (picture.IsNew)
  {
  DeletePictureThumbs(picture);

  //we do not validate picture binary here to ensure that no exception ("Parameter is not valid") will be thrown
  picture = UpdatePicture(picture.Id,
  pictureBinary,
  picture.MimeType,
  picture.SeoFilename,
  false,
  false);
  }
  lock (s_lock)
  {
  string seoFileName = picture.SeoFilename; // = GetPictureSeName(picture.SeoFilename); //just for sure
  if (targetSize == 0)
  {
  thumbFileName = !String.IsNullOrEmpty(seoFileName) ?
  string.Format("{0}_{1}.{2}", picture.Id.ToString("0000000"), seoFileName, lastPart) :
  string.Format("{0}.{1}", picture.Id.ToString("0000000"), lastPart);
  var thumbFilePath = GetThumbLocalPath(thumbFileName);
  if (!File.Exists(thumbFilePath))
  {
  File.WriteAllBytes(thumbFilePath, pictureBinary);
  }
  }
  else
  {
  thumbFileName = !String.IsNullOrEmpty(seoFileName) ?
  string.Format("{0}_{1}_{2}.{3}", picture.Id.ToString("0000000"), seoFileName, targetSize, lastPart) :
  string.Format("{0}_{1}.{2}", picture.Id.ToString("0000000"), targetSize, lastPart);
  var thumbFilePath = GetThumbLocalPath(thumbFileName);
  if (!File.Exists(thumbFilePath))
  {
  using (var stream = new MemoryStream(pictureBinary))
  {
  Bitmap b = null;
  try
  {
  //try-catch to ensure that picture binary is really OK. Otherwise, we can get "Parameter is not valid" exception if binary is corrupted for some reasons
  b = new Bitmap(stream);
  }
  catch (ArgumentException exc)
  {
  _logger.Error(string.Format("Error generating picture thumb. ID={0}", picture.Id), exc);
  }
  if (b == null)
  {
  //bitmap could not be loaded for some reasons
  return picture.FullUrl;
  }
  var newSize = CalculateDimensions(b.Size, targetSize);
  var destStream = new MemoryStream();
  ImageBuilder.Current.Build(b, destStream, new ResizeSettings()
  {
  Width = newSize.Width,
  Height = newSize.Height,
  Scale = ScaleMode.Both,
  Quality = _mediaSettings.DefaultImageQuality
  });
  var destBinary = destStream.ToArray();
  File.WriteAllBytes(thumbFilePath, destBinary);
  b.Dispose();
  }
  }
  }
  }
  if (picture.FullUrl != null) url = picture.FullUrl;
  else
  url = GetThumbUrl(thumbFileName, storeLocation);
  return url;
  }

  B5: Zô Nop.Admin > Controller > PictureController :
  - Bên trong:
  public partial class PictureController : BaseAdminController
  {
  ................
  }
  + Thêm hàm này:
  public JsonResult ReData(string url)
  {
  var picture = _pictureService.InsertPicture1("image/jpeg", url);
  return Json(new
  {
  success = true,
  pictureId = picture.Id,
  imageUrl = picture.FullUrl
  }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
  }

  B6: Zô Nop.Admin > Views > Shared > EditorTemplates > Picture.cshtml :
  - Tìm dòng:
  else
  {
  <span id="@(clientId + "remove")" class="k-button" style="display:none;">@T("Admin.Picture.RemovePicture")</span>
  }
  <br />
  + Thêm đoạn này vào ngay sau:
  <img id="@(clientId + "img")" src=""/>
  <br />
  <input type="button" value="CKFinder Up" id="btnSelectImg" name="btnSelectImg" />
  <!--Config CKFinder-->
  <script src="@Url.Content("~/ckfinder/ckfinder.js")" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {
  $("#btnSelectImg").click(function () {
  var finder = new CKFinder();
  var temp='@(Url.Content("~/Admin/Picture/ReData"))';
  finder.selectActionFunction = function (fileUrl) {
  pre().src=fileUrl;
  $.ajax({
  url: temp,
  data:{"url":fileUrl},
  success: function (data){
  $("#@(clientId + "value") input").val(data.pictureId);
  }
  })
  };
  finder.popup();
  });
  });
  function SetFileField(fileUrl) {
  $('#ImageUrlssss').val(fileUrl);
  }
  function pre() { return document.getElementById("@(clientId + "img")");}
  </script>

  B7: Zô link: http://www.mediafire.com/download/gvvbs6a6156v8le/ckfinder.rar tải cái này về => Giải nén = Extra here sau đó :
  - Copy thư mục ckfinder vào Nop.Web
  - Copy các file trong ckfinder > bin vào Nop.Web > bin
  (Mở trong windows mà paste ko paste trong visual nhé !)

  B8: Rebuil lại Nop.Core, Nop.Sevices, Nop.Admin, Nop.Web
  - Xong, giờ vào tạo 1 sản phẩm mới, bên Tab Picture sẽ có thêm 1 nút "CKFinder Up" để up ảnh, tương tự bên chỗ up ảnh của danh mục
  - Ưu điểm của cái này là up ảnh vào thư mục nằm trong Nop.Web > Content .... mà ko up vào Database nhé
  - Bạn nào muốn bỏ nút up ảnh mặc định của nop thì cũng trong file Picture.cshtml tìm đoạn dưới này và xóa đi nhé:
  <div class="qq-upload-button-selector qq-upload-button">
  <div>@T("Common.FileUploader.Upload")</div>
  </div>
   
  Sửa lần cuối: 30/10/14
  2
  An Nguyenhunter thích bài này.
  An Nguyen hunter thích bài này
  • ngày tạo

   Kem_Tun_28 28/10/14
  • trả lời cuối

   Kem_Tun_28 30/10/14
  • 2,829

   lượt xem

  • 6

   trả lời

  • 2

   lượt thích

  Đang tải...
 2. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  28/10/14
  #2
  ngon, hóng thôi :D
   
 3. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  29/10/14
  #3
  Hay quá, ủa mà cái upload ảnh mặc định là lưu trực tiếp trong ổ cứng rồi mà, ở đường dẫn này nè Content\Images\Thumbs
   
 4. Nó là ảnh Thumb thôi anh ạ
   
  Sửa lần cuối: 29/10/14
 5. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  29/10/14
  #5
  cả ảnh gốc cũng nằm trong đó luôn mà, anh thử rồi
   
 6. hunter

  hunter Gà tre

  30/10/14
  #6
  ko ổn rồi, sao cái trang sản phẩm của mình toàn hiện ra ảnh gốc hết thế này ko có thumb đâu cả mà hình như nó ko tạo đc ảnh thumb , mình vào xem trong content\thumb thì mấy ảnh nhỏ nó mới tạo ra đều 0 byte, các bạn có bị lỗi vậy ko ?
   

  Các file đính kèm:

  • loi.
   loi.jpg
   Kích thước:
   155 KB
   Xem:
   399
  Sửa lần cuối: 30/10/14
 7. Umk, cái này mỗi lần gọi ra là ảnh gốc luôn
   
  1
  An Nguyen thích bài này.
  An Nguyen thích bài này
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...