1. Mình chưa hiểu cách cấu hình load project Nop.Admin làm sao để có thể khi khởi chạy project Nop.Web lại có thể đăng ký Routes trên Nop.Admin. Để khi khai báo 1 link : <a href="@Url.Content("~/admin")">Administrator</a>, nếu nhấp vào link này sẽ nhảy đến Home/Index của project Admin.

  Mình thử debug để test trong file Global.asax.cs, khi đến hàm
  //Registering some regular mvc stuff
  AreaRegistration.RegisterAllAreas();
  => nếu F11 sẽ nhảy đến file AdminAreaRegistration.cs trong Nop.Admin để đăng ký các Area sẽ được mapping

  Vì vậy, khi mình tạo thêm 1 web application, tên ví dụ là Test và mình cũng khai báo giống với project Nop.Admin => tuy nhiên khi đến hàm AreaRegistration.RegisterAllAreas(); => nó chỉ call đến project Nop.Admin mà ko call sang project Test.
  Vì vây, khi mình tạo 1 link từ Nop.Web gọi sang project Test : <a href="@Url.Content("~/Test")">Link test</a> => Nop sẽ báo ko tồn tại link trên.
  Nhờ admin và các bạn chỉ giáo giúp ạ :(. Làm cách nào tạo thêm 1 web project khi publish có thể dùng được.
   
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...