1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  26/7/18
  #1
  upload_2018-7-26_11-3-37.

  timedatectl là một dòng lệnh dùng để chỉnh sửa ngày và giờ trên Ubuntu.
  Nhập dòng lệnh timedatectl , kết quả như sau:
  PHP:
  1. an@dmdc:~$ timedatectl
  2.                       Local time: Thu 2018-07-26 02:24:47 UTC
  3.                   Universal time: Thu 2018-07-26 02:24:47 UTC
  4.                         RTC time: Thu 2018-07-26 02:24:48
  5.                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
  6.        System clock synchronized: yes
  7. systemd-timesyncd.service active: yes
  8.                  RTC in local TZ: no
  9.  
  Mặc định ngày và giờ đã được thiết lập tự động thông qua tính năng đồng bộ (System clock synchronized: yes) với dịch vụ ntp (systemd-timesyncd.service active: yes). Nên bài viết này mình chỉ đề cập cách thay đổi múi giờ hiển thị mà thôi.

  Múi giờ hệ thống mặc định là UTC +0. Để thay đổi sang múi giờ Vietnam (UTC +7). Sử dụng lệnh
  timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh (Với Asia/Ho_Chi_Minh là múi giờ tại VN)

  Có thể xem danh sách múi giờ bằng lệnh timedatectl list-timezones

  Kiểm tra lại, múi giờ đã được chuyển sang UTC +7
  PHP:
  1.  
  2. an@dmdc:~$ timedatectl
  3.                       Local time: Thu 2018-07-26 11:00:16 +07
  4.                   Universal time: Thu 2018-07-26 04:00:16 UTC
  5.                         RTC time: Thu 2018-07-26 04:00:17
  6.                        Time zone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07, +0700)
  7.        System clock synchronized: yes
  8. systemd-timesyncd.service active: yes
  9.                  RTC in local TZ: no
  10.  
  Chúc các bạn thành công :)
   
  Sửa lần cuối: 26/7/18
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...