1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  20/9/14
  #1
  Để thêm menu cần chỉnh sửa lại Views\Catalog\TopMenu.cshtml
  Thêm code link menu của bạn. Ví dụ trang "About Us"
  Mã (Text):
  1. <li><a href="/aboutus">About Us</a></li>
  vào trước dòng
  Mã (Text):
  1. @Html.Widget("header_menu_after")

  Mã (Text):
  1. @Html.Widget("mob_header_menu_after")
  Tham khảo thêm tại
  http://www.nopcommerce.com/boards/t/23854/adding-a-menu-item-links-to-the-home-page.aspx
  http://blog.arvixe.com/nopcommerce-tips-creating-a-custom-layout-part-2-customizing-the-menu/
   
  Sửa lần cuối: 20/9/14
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...