1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  13/11/15
  #1
  Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và quản lý user, database Mysql trong Windows bằng dòng lệnh sẵn có.
  Đăng nhập vào Mysql server:
  Các lệnh về database:

  Liệt kê database

  Tạo databse:

  Xóa database:

  Tạo user và gán quyền truy cập vào database mới:
  Các lệnh về user:

  Kiểm tra user hiện có:

  Tạo user:

  Đổi tên user:

  Đổi mật khẩu user:
  Xóa user:
  Các lệnh về grant/revoke (phân quyền/truất quyền):

  Hiện quyền user của database:

  Revoke quyền của user trên một database:

  Trong đó:
  [USERNAME] và [PASSWORD] là tên đăng nhập, mật khẩu
  DBNAME là tên database muốn tạo


  Ví dụ:
  upload_2015-11-14_0-6-59.
   
  Sửa lần cuối: 15/11/15
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...