Random Feature Product in Home Page

Thảo luận trong 'Developer' bắt đầu bởi An Nguyen, 29/9/14.

 1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  29/9/14
  #1
  Áp dụng cho nopCommerce 2.80 trở lên
  Sửa lại file HomepageProducts.cshtml trong thư mục Product
  (thêm đoạn .OrderBy(x => Guid.NewGuid()).Take(6))
  PHP:
  1. @model IList<ProductOverviewModel>
  2.  
  3. @using Nop.Web.Models.Catalog;
  4.  
  5. @if (Model.Count > 0)
  6. {
  7.     <div class="product-grid home-page-product-grid">
  8.         <div class="title">
  9.             @T("HomePage.Products")
  10.         </div>
  11.         <div class="clear">
  12.         </div>
  13.         @foreach (var item in Model.OrderBy(x => Guid.NewGuid()).Take(6))
  14.         {
  15.             <div class="item-box">
  16.                 @Html.Partial("_ProductBox", item)
  17.             </div>
  18.         }
  19.     </div>
  20. }
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...