1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  6/9/18
  #1
  Hiển thị danh sách prefix của thread trên đầu mỗi forum.

  Có thể vào AdminCP -> Options -> Prefix Forum Listing để tùy chỉnh thêm;
  - Forum muốn hiện prefix
  - Số lượng prefix muốn xuất hiện
  - Sắp xếp danh sách prefix

  Sem título2.

  styleproperties. options.
   

  Các file đính kèm:

  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...