1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  8/12/17
  #1
  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cơ bản nhất để tạo 1 addon cũng cơ bản nhất trong Xenforo 2

  Về cấu trúc Addon bao gồm cơ bản các thành phần sau:
  1. Add-on ID: gồm 2 kiểu

  - ID kiểu đơn giản: là chỉ gồm tên addon, chỉ chứa các ký chữ cái và số (không nằm ở đầu tên). Ví dụ: Demo
  - ID chứa tên nhà cung cấp: có thể là tên công ty, thương hiệu. Ví dụ: nopViet/Demo

  Các addon trên XF2 đặt trong folder src/addons. Nếu addon ID là Demo thì folder chứa addon là src/addons/Demo . Nếu addon ID là nopViet/Demo thì folder chứa addon là src/addons/nopViet/Demo

  2. Version string
  Version string nên đặt theo kiểu major.minor.patch, Ví dụ: phiên bản chính thức của XF2 là 2.0.0. Trong đó:
  - MAJOR là mã phiên bản khi có sự thay đổi lớn về tính năng, tính tương thích
  - MINOR là mã phiên bản khi thêm các chức năng bổ sung
  - PATCH là mã phiên bản khi sửa lỗi

  2. Version ID
  Version ID là số nguyên được sử dụng nội bộ để phát hiện sự khác nhau giữa các phiên bản. Version ID nên đặt theo định dạng aabbccde. Trong đó:
  - aa là MAJOR trên version string
  - bb là MINOR trên version string
  - cc là PATCH trên version string
  - d là mã trạng thái
  - e là phiên bản trạng thái

  3. File addon.json
  File này chứa một số thông tin bắt buộc về addon để hiển thị chúng trong Admin CP. Tối thiểu bao gồm:
  Mã (Text):
  1. {
  2.     "title": "My Add-on by Some Company",
  3.     "version_string": "2.0.0",
  4.     "version_id": 2000070
  5. }
  Tạo một Addon
  Mình sẽ tạo 1 addon với add-on ID là Trian/PortalLayout . Treuy cập terminal folder root website, chạy lệnh php cmd.php xf-addon:create và điền các thông tin gồm:
  Mã (Text):
  1. Add-on ID: Trian/PortalLayou
  2. Version ID: 10000000
  3. Version string: 1.0.0
  Addon bây giờ đã được tạo và nằm trong folder src/addons/Trian/PortalLayout
  Mở fille addon.json trong folder addon vừa tạo và điền thêm 1 số thông tin như
  Mã (Text):
  1. {
  2.     "legacy_addon_id": "",
  3.     "title": "Portal Layout",
  4.     "description": "Portal Layout for Node with Thread List Items",
  5.     "version_id": 10000000,
  6.     "version_string": "1.0.0",
  7. }

  Xây dựng Addon
  Sau khi tạo addon, cần đóng gói chúng lại với dòng lệnh
  Mã (Text):
  1. php cmd.php xf-addon:build-release Trian/Portal Layout
   
  Sửa lần cuối: 8/12/17
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...