1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  24/1/18
  #1
  Mình sẽ cài đặt nopCommerce 4.0 lên trang demo.nopviet.com

  Bước 1: Tải source nopCommerce: https://github.com/nopSolutions/nopCommerce/releases/

  Bước 2: Cài đặt gói .NET Core Windows Server Hosting (bao gồm .NET Core Runtime, .NET Core Library, and the ASP.NET Core Module): https://aka.ms/dotnetcore-2-windowshosting
  upload_2018-1-24_21-5-4.

  Bước 3: Chạy lệnh net stop was /y và sau đó chạy tiếp lệnh net start w3svc để khởi chạy lại dịch vụ

  Bước 4: Tạo 1 website với application pool như sau:
  upload_2018-1-25_10-15-26.

  Bước 5: Thiết lập quyền cho các folder và file sau: tải file set_iis_iusrs.rar bên dưới để thực hiện nhanh hơn
  plugins
  plugins\bin
  wwwroot\bundles
  wwwroot\db_backups
  wwwroot\files\exportimport
  wwwroot\images
  wwwroot\images\thumbs
  wwwroot\images\uploaded
  web.config

  Bước 6: Refresh lại trang http://demo.nopviet.com/, sau đó điền các thông tin và tiến hành cài đặt
  upload_2018-1-24_21-27-4.

  Nếu gặp lỗi, kiểm tra lại permission các file và folder đúng chưa, có thể tạo lại database mới, sau đó nhấn Restart Installation để thực hiện cài lại từ đầu

  upload_2018-1-25_10-19-25.
  Xem thêm:
  https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/host-and-deploy/iis/?tabs=aspnetcore2x
   

  Các file đính kèm:

  Sửa lần cuối: 25/1/18
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...