1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  30/4/18
  #1
  Bước 1: Cài đặt Nginx
  Chạy dòng lệnh sau để cài đặt Nginx
  sudo apt-get install nginx

  Bước 2: Điều chỉnh các thiết lập tường lửa: cho phép truy cập tới dịch vụ ufw của Nginx
  - Liệt kê các cấu hình thiết lập của ufw: sudo ufw app list
  upload_2018-4-30_15-6-0.png
  Có 3 tùy chọn cấu hình cho Nginx:
  Nginx Full: mở port 80 (HTTP) và 443 (SSL)
  Nginx HTTP: Chỉ mở công 80
  Nginx HTTPS: chỉ mở công 443

  - Nếu website chỉ chạy HTTP thì nên cấu hình Nginx HTTP, hoặc Nginx HTTPS nếu website chạy là HTTPS
  - Kích hoạt cấu hình bạn muốn bằng lệnh: sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
  - Sau đó kiểm tra lại bằng dòng lệnh: sudo ufw status
  - Kết quả như hình dưới là OK
  upload_2018-4-30_15-16-54.png

  Bước 3: Kiểm tra webserver Nginx xem đã chạy chưa
  Với dòng lệnh: systemctl status nginx

  Kết quả như bên dưới (active (running) là OK
  upload_2018-4-30_18-47-32.png

  Kiểm tra lại xem trang mặc định của Nginx đã chạy chưa bằng cách nhập địa chỉ IP vào trình duyệt
  http://dia_chi_IP_cua_ban
  Hoặc nếu k biết địa chỉ IP máy bạn là gì, kiểm tra bằng dòng lệnh: ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

  Nếu kết quả như bên dưới là Nginx đã hoạt động
  default_page.png

  Bước 4: Quản lý các tiến trình Nginx
   
  Sửa lần cuối: 30/4/18
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...