1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  26/7/18
  #1
  Composer là một công cụ quản lý các thư viện trong PHP (Dependency Management), công cụ này giúp ta tiết kiệm khá nhiều thời gian với các gói thư việ cần thiết mà project của bạn cần sử dụng, bạn chỉ cần khai báo nó, composer sẽ tự động tải code của các thư viện về thông qua một server cộng đồng.

  Yêu cầu: PHP >5.3 đã cài đặt

  Để cài đặt composer, chạy dòng lệnh sau:
  curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

  Dòng lệnh trên sẽ download composer và cài đặt vào folder /usr/local/bin

  PHP:
  1.  
  2. an@dmdc:~$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
  3. All settings correct for using Composer
  4. Downloading...
  5.  
  6. Composer (version 1.6.5) successfully installed to: /usr/local/bin/composer
  7. Use it: php /usr/local/bin/composer
  8.  
  Kiểm tra lại
  Chạy dòng lệnh composer để kiểm tra, hiển thị như bên dưới là OK

  upload_2018-7-26_11-33-21.png

  Nâng cấp composer
  Chạy lệnh sau để nâng cấp composer lên phiên bản mới nhất
  sudo composer self-update
   
  Đang tải...
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...