1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  2014-10-01_234157.

  Buoc 1. Đầu tiên tạo và thêm file jquery tên là tab-nop.js vào head.cshtml
  PHP:
  1. jQuery(document).ready(function() {
  2.  
  3. jQuery('.tabs .tab-links a').on('click', function(e) {
  4.  
  5. var currentAttrValue = jQuery(this).attr('href');
  6.  
  7. // Show/Hide Tabs
  8.  
  9. jQuery('.tabs ' + currentAttrValue).show().siblings().hide();
  10.  
  11. // Change/remove current tab to active
  12.  
  13. jQuery(this).parent('li').addClass('active').siblings().removeClass('active');
  14.  
  15. e.preventDefault();
  16.  
  17. });
  18.  
  19. });
  Mở file Themes\Classico\Views\Shared\_Root.head.cshtml
  Chèn vào đoạn
  Mã (Text):
  1. Html.AddScriptParts("~/Themes/Classico/Script/tab-nop.js");
  Bước 2. Css
  thêm đoạn css sau
  Mã:
  Mã (Text):
  1. /*----- Tabs -----*/
  2.  
  3. .tabs {width:100%;display:inline-block;}
  4.  
  5. /*----- Tab Links -----*/
  6.  
  7. /* Clearfix */
  8.  
  9. .tab-links:after {display:block;clear:both;content:'';}
  10.  
  11. .tab-links li {margin:0px 5px;float:left;list-style:none;}
  12.  
  13. .tab-links a {padding:9px 15px;display:inline-block;border-radius:3px 3px 0px 0px;background:#7FB5DA;font-size:16px;font-weight:600;color:#4c4c4c;transition:all linear 0.15s;}
  14.  
  15. .tab-links a:hover {background:#a7cce5;text-decoration:none;}
  16.  
  17.  
  18. li.active a, li.active a:hover {background:#fff;color:#4c4c4c;}
  19.  
  20. /*----- Content of Tabs -----*/
  21.  
  22. .tab-content {padding:15px;border-radius:3px;box-shadow:-1px 1px 1px rgba(0,0,0,0.15);background:#fff;}
  23.  
  24. .tab {display:none;}
  25.  
  26. .tab.active {display:block;}
  Bước 3. HTML
  Mở file Views\Product\ProductTemplate.Simple.cshtml

  Tìm code

  và thay bằng
  PHP:
  1. <div class="tabs">
  2.     <ul class="tab-links">
  3.         <li class="active"><a href="#tab-nop1">Mô tả</a></li>
  4.         <li><a href="#tab-nop2">Products specifications </a></li>
  5.         <li><a href="#tab-nop3">Product Tags</a></li>
  6.     </ul>
  7.     <div class="tab-content">
  8.         <div id="tab-nop1" class="tab active">
  9.             @if (!String.IsNullOrEmpty(Model.FullDescription))
  10.              {
  11.                  <div class="full-description" itemprop="description">
  12.                      @Html.Raw(Model.FullDescription)
  13.                  </div>
  14.               }
  15.         </div>
  16.         <div id="tab-nop2" class="tab">
  17.             @Html.Partial("_ProductSpecifications", Model.ProductSpecifications)
  18.         </div>
  19.         <div id="tab-nop3" class="tab">
  20.             @Html.Partial("_ProductTags", Model.ProductTags)
  21.         </div>
  22.     </div>
  23. </div>    

  Tham khảo từ đây:
  http://inspirationalpixels.com/tutorials/creating-tabs-with-html-css-and-jquery#step-html
   
  Sửa lần cuối: 17/2/16
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...