1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  24/1/17
  #1
  Hướng dẫn redirect website sang www hoặc non-www trên apache server
  Mở file .htaccess ở thư mục gốc trang web,sử dụng một trong các mẫu bên dưới, nhớ đặt các chỉ dẫn của bạn trước các chỉ dẫn khác của xenforo

  Redirect tới non-www (xóa www), sử dụng 1 trong các cách sau:
  Mã (Text):
  1. RewriteCond %{HTTP_HOST} www.example.com$
  2. RewriteRule ^(.*)$ http://example.com$1 [R=301,L]
  Mã (Text):
  1. RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$
  2. RewriteRule ^(.*)$ http://example.com$1 [R=301,L]
  Mã (Text):
  1. RewriteCond %{HTTP_HOST} !^example\.com$ [NC]
  2. RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [R=301,L,QSA]
  3.  
  Redirect tới www, sử dụng 1 trong các cách sau:
  Mã (Text):
  1. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com$ [NC]
  2. RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]
  Mã (Text):
  1. RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com$ [NC]
  2. RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L]
  Mã (Text):
  1. RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.example\.com$ [NC]
  2. RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [R=301,L,QSA]
   
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...