1. An Nguyen

  An Nguyen bụi Ban quản trị

  Trên Windows, để backup và restore database MySQL có thể bằng nhiều cách hoặc nhiều tool khác nhau
  Nhưng bài này mình chỉ nói cách backup và restore bằng công cụ mysqldump.exe mysql.exe có sẵn khi cài MySQL Server
  my.

  1. Backup Database

  Vào Run > cmd > nhập cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin
  Dùng lệnh:
  Trong đó, nếu host là localhost thì bỏ đoạn -h[HOST],
  [USERNAME][PASSWORD]DBNAME là tên đăng nhập, mật khẩu và tên database muốn backup,
  C:\backup.sql là nơi và tên database bạn muốn lưu

  2. Restore Database

  Dùng lệnh:
  Trong đó, nếu host là localhost thì bỏ đoạn -h[HOST],
  [USERNAME][PASSWORD] là tên đăng nhập, mật khẩu
  DBNAME là tên database muốn restore (nên là database trống),
  C:\backup.sql là nơi và tên database bạn muốn restore

  Ví dụ:
  1.JPG
  trong đó: user:liem, pass:123456, và mobile là tên db trống, và mobile.sql là file db đã backup
   
  Đang tải...
Mã xác nhận:
Đã lưu nháp Draft deleted
Đang tải...