Vietnamese for nopCommerce 3.8

Gói tiếng Việt cho nopCommerce

  1. An Nguyen
    Gói tiếng Việt cho nopcommerce 3.8 (do nopViet.com dịch :D), nâng cấp từ bản 3.7 nhưng vẫn phù hợp các phiên bản trước. Bản dịch sạch và dễ hiểu

    Bản này chỉ bao gồm phần Front End và đôi chỗ trong Admin Panel (để dễ quản lý và cấu hình)

    Images

    1. Flag_of_Vietnam.png

Recent Updates

  1. Gói tiếng Việt cho nopCommerce
Đang tải...